PORADENSTVO

zavádzanie a udržiavanie systémov riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001,:

 • vypracovanie analýzy súčastného stavu a pripravenosti pre budovanie systému kvality
 • stanovenie časového harmonogramu
 • spracovanie dokumentácie
 • implementácia systému kvality
 • školenia v oblasti systému kvality
 • príprava na certifikačný audit
 • uskutočnenie predcertifikačného auditu
 • zastupovanie klienta počas certifikačného auditu
 • pravidelný pocertifikačný audit
 • vykonávanie interných auditov

zavádzanie systémov a udržiavanie environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001,:

 • vypracovanie vstupnej analýzy
 • stanovenie časového harmonogramu
 • spracovanie dokumentácie
 • implementácia systému
 • školenia v oblasti environmentu
 • príprava na certifikačný audit
 • uskutočnenie predcertifikačného auditu
 • zastupovanie klienta počas certifikačného auditu
 • pravidelný pocertifikačný audit
 • vykonávanie interných auditov

zavádzanie a udržiavanie STN OHSAS 18001 - systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

zavádzanie integrovaného systému manažérstva,

realizácia interných a externých auditov,

manažérstvo odpadového hospodárstva, ochrana ovzdušia,

 • Spoločnostiam, ktoré sú pôvodcami alebo držiteľmi odpadov, obciam a mestám ponúkame:
 • poradenstvo v odpadovom hospodárstve
 • výkon auditu odpadového hospodárstva s následným návrhom riešenia
 • vypracovanie a schválenie programu odpadového hospodárstva
 • vypracovanie plánu opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi
 • vypracovanie identifikačných listov NO
 • vypracovanie hlásení o vzniku odpadu a nakladní s ním
 • vedenie evidencie v odpadovom hospodárstve
 • vypracovanie a schválenie programov prevencie
 • vypracovanie hlásení o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov
 • vypracovanie hlásení o objeme dovozu, vývozu a reexportu
 • vzdelávacie akcie pre zamestnancov s konkrétnou aplikáciou v praxi

chemická bezpečnosť,

 • vypracovanie vstupnej analýzy
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov k chemickým faktorom

zavádzanie technológií a poradenstvo v oblasti povrchových úprav,

zavádzanie manažmentu bezpečnosti potravín podľa IFS,

zavádzanie nástrojov na zlepšovanie 5S, SIX SIGMA, KAIZEN,

Prínos certifikácie pre firmy:

 • nevyhnutný predpoklad pre vstup na trhy (hlavne nemecký)
 • zhoda s legislatívnymi požiadavkami EÚ
 • zvýšenie konkurencieschopnosti
 • budovanie a posilňovanie dôveryhodnosti
 • partnerstvo s odborníkom s celosvetovou pôsobnosťou