O FIRME

POLITIKA SPOLOČNOSTI

Vychádzajúc zo strategického zámeru spoločnosti, ktorým je stať sa vyhľadávanou poradenskou spoločnosťou v oblasti budovania, implementácie a udržiavania manažérskych systémov ako aj realizátora vzdelávacích aktivít a špecializovaného predajcu produktov pri uvedomení si významu kvality a ochrany životného prostredia, ako kľúčového ukazovateľa úrovne každej spoločnosti sa vedenie spoločnosti MATúz consulting, s.r.o. zaväzuje:

 

  • zamerať sa na zákazníka a plnenie jeho potrieb za účelom dosiahnutia trvalej dôvery zákazníkov
  • systematickým vzdelávaním podporovať osobný a profesijný rast zamestnancov a tým zabezpečiť neustále zvyšovanie úrovne poskytovanej poradenskej činnosti a vzdelávacích aktivít
  • pri predajnej činnosti špecifických produktov poskytovať zákazníkovi odborné poradenstvo k ich správnej aplikácii
  • vybudovať a udržiavať systém manažérstva kvality a environmentu a zabezpečiť trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti
  • prevádzkovať svoje činnosti s ohľadom na prevenciu a minimalizáciu škôd v oblasti životného prostredia
  • zabezpečiť a presadzovať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek
  • k snahe o nepretržité zlepšovanie výkonnosti a efektívnosti riadenia procesov
  • uplatňovať prevenciu ako jeden z nástrojov zlepšovania kvality procesov

Od zamestnancov očakáva spoločnosť, že v rámci svojich kompetencií a zodpovedností s plnou vážnosťou prispejú k trvalému plneniu zásad vyhlásenej „Politiky spoločnosti“ a budú sa aktívne podieľať na jej realizácii a plnení cieľov za účelom neustáleho zlepšovania kvality poskytovaných výrobkov a služieb s dôrazom na ochranu životného prostredia.

 

Fiľakovo, 1.12.2011                                                                       Ing. Matúzová Zlata - konateľ spoločnosti